Du er her » Unika » Salg/levering

Salg/levering

Salgs og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse og gyldighed

Nedennævnte betingelser gælder for alle leverancer og ordrer fra Unika Danmark A/S, medmindre anden skriftlig aftale foreligger mellem Unika Danmark A/S og køber. Eventuelle betingelser specificeret i købers ordre, acceptskrivelse eller lignende, er således kun bindende for Unika Danmark A/S, såfremt der foreligger en skriftlig accept af disse.

 1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for Unika Danmark A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.
Tilbud fra Unika Danmark A/S, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Unika Danmark A/S i hænde inden 2 uger fra tilbuddets dato.
Emne og værktøjer tilbydes altid eksklusiv omkostninger til eventuelle målerapporter og kvalitetsdokumentering som f.eks. PPAP. Dette tilbydes efter forespørgsel og separat.
Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Unika Danmark A/S uden skriftlig bekræftelse fra Unika Danmark A/S.
Mellemsalg af tilbudte vare er altid forbeholdt.

 1. Værktøjer

Hvis køber har ejendomsretten til værktøjet, er Unika Danmark A/S ikke berettiget til at fremstille emner overfor andre købere på sådanne værktøjer, medmindre andet aftales skriftligt.
Det er købers ansvar at forsikre sine værktøjer, uanset om sådanne værktøjer måtte befinde sig hos Unika Danmark A/S.
Værktøjer der er fremstillet eller skaffet af Unika Danmark A/S kan kun udleveres til køber, når disse er fuldt betalt. Ved ophør af samarbejde skal alt tilgodehavende være indfriet inden udlevering kan ske.
Unika Danmark A/S kan udøve tilbageholdelsesret i værktøjerne, for ethvert krav Unika Danmark A/S måtte have vedrørende arbejde udført for kunden.
Hvis intet andet er aftalt betaler køber værktøjer med:
1/3 netto kontant ved aftalens indgåelse. 1/3 netto kontant ved levering af første udfaldsprøver.
1/3 netto kontant ved godkendelse af udfaldsprøver, dog senest 4 uger efter at udfaldsprøver er leveret.

 1. Priser og reguleringer

Ved bestillinger på under kr. 3.000 faktureres køber kr. 1.000 i håndteringsomkostninger.
Unika Danmark A/S forbeholder sig retten til at gennemføre en generel årlig prisstigning, idet Unika Danmark A/S samtidig har mulighed for at forhøje prisen for leverancen efter accept af ordren, såfremt der er sket prisstigninger i råvarer, materialer og lignende til brug for udarbejdelsen af salgsgenstanden. Den procentvise stigning der måtte være sket på råvarer, materialer og lignende til brug for udarbejdelsen af salgsgenstanden i tiden fra accept af ordren til salgsgenstanden er færdiggjort vil således faktuelt kunne lægges oven i den med køber aftalte pris, medmindre anden aftale indgås.
Alle priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, angivet eksklusiv moms og andre afgifter.
Alle priser er angivet under forudsætning af, at det ordrede kvantum aftages samlet. Unika Danmark A/S forbeholder sig dog ret til dellevering.
Omkostninger på grund af ændring af ordre afholdes af køber. Ekstra ydelser forårsaget af mangelfuldt ordregrundlag, ændringer eller korrektioner foretaget på købers opfordring afholdes tillige af køber. Ændringer af ordre samt annullering kan kun ske, såfremt ordren ikke er sat i produktion, og skal for at være gyldig, bekræftes skriftligt af Unika Danmark A/S over for køber.

 1. Levering

Levering sker Ex works i henhold til Incoterms 2010.
Ret til kvantumafvigelse på +/- 10 % forbeholdes.
Mindre afvigelser i farve og overfladestruktur betragtes ikke som fejl i leverancen. Såfremt antallet af ikke brugbare enheder (Ikke fuldstøbte emner, finner og lignende) ikke overstiger 2 % af det leverede parti, kan køber ikke fremsætte krav mod Unika Danmark A/S.
Leveringsdatoen angivet i ordrebekræftelsen er en vejledende dato og angivet efter Unika Danmark A/S’ bedes evne, medmindre andet specifikt er aftalt.

 1. Betalingsbetingelser

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage netto kontant, såfremt ingen anden aftale foreligger. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 2 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den på fakturaen angivne forfaldsdag.
Manglende betaling for delleverancer berettiger Unika Danmark A/S til at tilbageholde yderligere leverancer til fuld betaling har fundet sted.
Køber må ikke tilbageholde betaling eller foretage fradrag i leverancens pris i forhold til krav, der ikke er godkendt af Unika Danmark A/S.

 1. Forsinkelser

Hvis en forsinkelse med levering opstår som følge af force majeure, herunder en arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, manglende transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end 4 uger, er Unika Danmark A/S, såvel som køber, berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses som misligholdelse.
Hvis Unika Danmark A/S ikke leverer inden for leveringstiden, eller inden for, med hjemmel i ovennævnte bestemmelser om forlænget leveringstid, rimelig tid, er køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Unika Danmark A/S, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at hæve handlen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Unika Danmark, at hæve aftalen.
Køber kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende, herunder ej heller følgetab, som følge af forsinkelse.

 1. Undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved levering at foretage en grundig undersøgelse af, at salgsgenstanden stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der burde være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse.

 1. Reklamationsret og -pligt

Reklamationer i anledning af mangler ved salgsgenstanden og forsinkelser skal fremsættes skriftligt overfor Unika Danmark A/S og straks ved konstateringen af manglen, dog senest tre måneder efter modtagelsen af salgsgenstanden. I modsat fald mister køber sine rettigheder.
Reklamationen skal indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved reklamation har Unika Danmark A/S ret til at kontrollere anførte skader på skadesstedet og til at foretage en undersøgelse af de mangelfulde dele, før Unika Danmark A/S tager stilling til, om manglen omfattes af nedenstående pligt.
Undlader køber at opfylde de i denne bestemmelse fastsatte regler, afskæres køber fra enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.
Ved modtagelse af rettidig og berettiget reklamation kan Unika Danmark A/S frit vælge, om Unika Danmark A/S vil foretage afhjælpning af manglen eller omlevering. Hvis afhjælpning eller omlevering ikke sker inden rimelig tid, er køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Unika Danmark A/S, at hæve aftalen for den del af leverancen, der er mangelfuld.
Køber kan ikke vælge at fastholde aftalen og samtidig kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning.
Hvis køber berettiget hæver købet, idet betingelserne herfor i dansk ret er opfyldt, har køber ret til at kræve erstatning for det tab, som manglen har påført køber, idet køber er forpligtiget til i videst muligt omfang at begrænse tabet, herunder ved at købe tilsvarende produkter andet sted.
Unika Danmark A/S er dog ikke forpligtiget til at erstatte noget indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – købers driftstab eller mistede indtjening eller et erstatningskrav, som køber måtte blive mødt med.
Erstatningen kan maksimalt andrage et beløb svarende til 10 % af den købesum, som køber og Unika Danmark A/S har aftalt for den del af leverancen, som købet berettiget er hævet for.

 1. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

Unika Danmark A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Unika Danmark A/S eller andre, som firmaet har ansvar for.
Unika Danmark A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre eller det produkt, som genstanden er en del af.
Unika Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning, Unika Danmark A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Unika Danmark A/S skadesløs i samme omfang, som Unika Danmark A/S’ ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Køber accepterer hermed at blive adciteret af Unika Danmark A/S for enhver domstol, for hvilken en eventuel retssag mod Unika Danmark A/S om produktansvar måtte blive anlagt.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod enten Unika Danmark A/S eller købere om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den modtagende part straks underrette den anden part herom.

 1. Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Unika Danmark A/S forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til de solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi det solgte repræsenterede ved salget.
Køber bærer ansvaret for, at han er indehaver af de fornødne immaterielle rettigheder i forbindelse med fremstilling af produkterne, og at disse ikke krænker tredjemands rettigheder.

 1. Lovvalg og værneting

Såfremt andet ikke er aftalt, skal enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus i første instans. Tvister skal dog altid først søges afklaret i mindelighed.

 1. Returnering

Varer modtages kun retur undtagelsesvis og efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises.
Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen.